Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Powiększ obrazlOGO pROGRAMU Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży od 2 listopada 2021 przyjmuje wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2021.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełniające kryteria dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1.542,20 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1.161,60 zł.

Wnioski należy składać do 15 grudnia 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19.