Rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

logotypy_EFS-1-kolor

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.10.2017 r.- 31.08.2018 r. w wymiarze 1 etat

1.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Ogłoszenie skierowane jest do osoby, która:

 • posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun  środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

LUB

 • posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

 2.    ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność, nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.

ZAKRES ZADAŃ OPIEKUNA/OPIEKUNKI OBEJMOWAĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane
  z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane
  z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości
  w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
  i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
  z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
  w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

3.    INFORMACJE DODATKOWE:

 • osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązana będzie do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni
   w tygodniu, w ustalonych godzinach oraz w zleconym wymiarze i zakresie,
 • usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej,
  z uwzględnieniem bliskiego otoczenia,
 • organizacja świadczenia usług opiekuńczych musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej
  i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,
 • organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak
  i osoby świadczącej usługi,
 • świadczenie usług opiekuńczych będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.

4.    WYMAGANE DOKUMENTY:

–  list motywacyjny,

–   życiorys (CV ze zdjęciem),

–  kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia
w realizacji usług opiekuńczych,

– zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,

– list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 5
w zamkniętej kopercie do dnia 22 września 2017 r. do godziny 13:00 włącznie z dopiskiem: „nabór na stanowisko opiekunki/a osoby niesamodzielnej”.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

            Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

1. Pani Lewandowska Ewa

2. Pani Kałużna Jolanta

3. Pani Kierzkowska Alina

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzam, że wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej.


Ponowna rekrutacja w ramach projektu „Nie bądz samotny”

Plakat zaproszenie do udziału w projekcie "Nie bądz samotny"

Do pobrania