FORMY POMOCY

Zasiłek stały

Przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.

Zasiłek ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.


Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek zostaje przyznany:

 1. po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych) do alimentacji
 2. w drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Zasiłek celowy i celowy specjalny

 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 2. Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.

Zasiłek zostaje przyznany:

 1. o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych ( zstępnych i wstępnych) do alimentacji
 2. w drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.


Zasiłek ustala się w wysokości:

nie niższej niż 50 % różnicy między:

 1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie

Zasiłek zostaje przyznany:

 1. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych) do alimentacji
 2. W drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.