Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2024

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór w ramach ww. programu adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

– o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

– traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu

w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi asystencji osobistej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia (druk do pobrania)
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 20 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia do Programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Hallera 19.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69.


Pliki do pobrania: