Ochrona Danych Osobowych

Inspektor  ochrony danych – Robert Bagiński – e-mail: iod@cuw.chełmża.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania wizerunku osoby

Wchodzą i przebywając na terenie uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych organizowanych przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży reprezentowany przez  Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J.Hallera 19, 87-140 Chełmża,  e-mail:  mops@chelmza.pl, telefonicznie: 566752469Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl .
 1. Wizerunek  przetwarzany będzie  na podstawie Twojej zgody tj.  art. 6 ust. 1 lit a) RODO,  w celu promowania działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach związanych z działalnością statutową w nagraniach wideo i zdjęciach.
 2. Wizerunek  możemy przekazywać i udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

Ponadto może zostać udostępniony każdemu, kto zapozna się z treściami publikowanymi na:

 1. stronie internatowej administratora,
 2. gazetce ściennej prowadzonej przez administratora,
 3. fanpage administratora na portalu Facebook.

Dane osobowe mogą także zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne lub wykonujące inne specjalistyczne usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  tj.: do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 5 lata od  zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora,
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 • dostępu do treści danych ;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych jeżeli:
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych  jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Możesz także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia
 • Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wersja 06.12.23


KLAUZULA INFORMACYJNA Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży reprezentowany przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : ul. Gen. Hallera 19, 87-140 Chełmża,e-mailowo: mops@chelmza.pl telefonicznie: 56 675 24 69Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl.  
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w celu  rozpatrzenia wniosku o przyznanie refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego;
  2. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).
 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
  1. do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
   • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
 5. Podanie danych:
  1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
  2. jest dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna

Dot. przetwarzania danych osobowych w związku:

 1. ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*
 2. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*
 3. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych*
 4. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*
 5. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu „Dobry start”*
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Chełmży reprezentowany przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, e-mailowo: mops@chelmza.pl, telefonicznie: 56 675 24 69Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych  z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@cuw.chelmza.pl
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. c), art.. 10 RODO*i art. 9 ust. 2 lit b) RODO  w związku z:
 3. ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*
 4. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*
 5. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych*
 6. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*
 7. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu „Dobry start”*

w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).
 • Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw

 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
 • do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,  
 • do czasu przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1.
 • Podanie danych:
 • jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 • jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 • dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na  tok i wynik postępowania.

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem
 • .
 • .
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

*niepotrzebne skreślić

                                                                                               Wersja 07.08.23 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA do realizacji wsparcia dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek węglowy* dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży reprezentowany przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, e-mailowo: mops@chelmza.pl , telefonicznie:
56 675 24 69 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@cuw.chelmza.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z :
  a) ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
  administratorze w celu rozpatrzenia wniosku o przyznaniu dodatku węglowego i udzielenia odpowiedzi*,
  b) ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w
  związku z sytuacją na rynku paliw w celu rozpatrzenia wniosku o przyznaniu dodatku z tytułu
  wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i udzielenia odpowiedzi *.
  2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
  nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to
  konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).
 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
  bankowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
  nich obowiązków.
  Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
  podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi,
  jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany
  w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
  1) do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu
  wskazanego w pkt 1.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
  a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której
  dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
  dotyczą;
  e) zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg
  postepowania;
  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez
  administratora przed jej cofnięciem
 5. Podanie danych:
  1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną
  nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
  2) jest dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa,
  ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
  *skreślić niewłaściwe w celu wskazania właściwej podstawy prawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA Karta Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA Karta Dużej Rodziny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)
– zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się
z nim skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża,
2) e-mail: um@chelmza.pl
3) telefonicznie 56 6392330.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został wyznaczony inspektor
ochrony danych, z którym możecie Państwo się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
iodo@um.chelmza.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
  administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w
  dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w związku z
  ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w celu wydania Karty Dużej
  Rodziny,
  2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
  przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a Państwo
  przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla
  załatwienia swojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr
  telefonu, adresu e-mail i inne.
 2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty
  świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące
  administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi Miejski Ośrodek Pomocy w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19, e-mail: mops@chelmza.pl, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa
  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
  w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
  1) 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  2) w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu
  cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo
  do:
  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
  a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  lub w których były przetwarzane;
  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
  sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
  wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
  ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń;
  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
  wpływa na tok i wynik postępowania
  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
  danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 5. Podanie Państwa danych:
  1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo
  odmówią podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie
  będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
  2) jest dobrowolne i gdy odbywa się na podstawie Państwa zgody, może być ona cofnięta
  w dowolnym momencie.
 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Gospodarka Mieszkaniowa

KLAUZULA INFORMACYJNA Gospodarka Mieszkaniowa
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się
z nim skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża,
2) e-mail: um@chelmza.pl
3) telefonicznie 56 6392330.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym możecie Państwo się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@um.chelmza.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
  1) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
  2) art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania
  szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej celu prowadzenia spraw z zakresu mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmża.
  3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia swojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
 2. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmża, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  Państwa dane zostały powierzone w celu rozpatrzenia wniosku o przydział mieszkania do:
  Miejskiego Ośrodka Pomocy w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19, e-mail: mops@chelmza.pl, do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany u w/wym. podmiotu przetwarzającego inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl Dane osobowe możemy także przekazywać innym podmiotom przetwarzającym są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
  1) do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  2) do czasu przedawnienia roszczeń,
  3) w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie
  dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1.
 4. Podanie danych:
  1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
  2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta w dowolnym
  momencie.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
  a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
  przetwarzane;
  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c)administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
  osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
  prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
  osoby, której dane dotyczą;
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
  dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna Dodatek elektryczny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Chełmży reprezentowany przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, e-mailowo: mops@chelmza.pl , telefonicznie: 56 675 24 69

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych  z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@cuw.chelmza.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO  w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w celu  rozpatrzenia wniosku o przyznaniu dodatku elektrycznego
  2. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne
 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.
  1. do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu    wskazanego w ppkt 1.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   • a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   • b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
   • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   • e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych:
  1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
  2. jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2,  gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przeciwdziałania przemocy domowej dla osób objętych procedurą


KLAUZULA INFORMACYJNA dla członka zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej spełniania przez MOPS