Ochrona Danych Osobowych

Inspektor  ochrony danych – Robert Bagiński – e-mail: iod@cuw.chełmża.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek osłonowyart. 13 Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób objętych kwarantanną

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w imieniu, którego działa Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, e-mailowo: mops@chelmza.pl, telefonicznie: 56 675 24 69.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych  z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@cuw.chelmza.pl .

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowanej władzy publicznej przez administratora i do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. utrzymywania kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i e) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 2. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować zadania administratora w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub wskazane przez nich specjalistyczne jednostki, Główny Inspektor Sanitarny lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne jednostki, właściwe do zwalczania COVID-19, organy i jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego wyżej.
 2. Podanie danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

2) sprostowania danych na podstawie art. 16;

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17, jeżeli:

a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna przeciwdziałanie przemocy

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19, e-mailowo  mops@chelmza.pl, telefonicznie 56 675 24 69.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl

 1. 1.      Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

1)     art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10RODOw celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

2)     art. 9 ust. 2 lit b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

3)     art. 9 ust. 2 lit. g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym

4)     ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

5)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. 2.      Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw

 1. 3.      Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

1)     do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,  

2)     do czasu przedawnienia roszczeń,

3)     w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.

 1. Podanie danych:

1)     jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)     jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

 1. 5.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)   dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO z ograniczeniem dla osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie  wynikającym z art. 9c ust. 5 .

2)   sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)   usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)   wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)   dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)   dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)   ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2.     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna 2019

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, e-mailowo: mops@chelmza.pl, telefonicznie: 56 675 24 69.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@cuw.chelmza.pl .

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

2)    art. 9 ust. 2 lit b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

3)    art. 9 ust. 2 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą

4)    art. 9 ust. 2 lit. g RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym

5)    ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

6)      ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

7)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

8)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych

9)    ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

10)    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

11)    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

12)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

13)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

14)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

15)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

16)    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

17)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail

 1. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe,  jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

1)      do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,

2)      do czasu przedawnienia roszczeń,

3)      w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1.

 1. Podanie danych:

1)    jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)    jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)    dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)      ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)      osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)      administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
 2. Obsługa świadczenia wychowawczego (500+),
 3. Obsługa świadczenia rodzinnego,
 4. Obsługa zasiłków dla opiekunów,
 5. Realizacja wparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”,
 6. Obsługa przyznawania świadczeń w zakresie pomocy społecznej,
 7. Obsługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 8. Przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 9. Przyznanie dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  ul. Gen. J.Hallera 19, e-mailowo mops@chelmza.pl , telefonicznie 56 675 24 69
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu:
  1. przyznania Karty Dużej Rodziny  na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  2. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  4. wypłaty świadczenia rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  5. wypłaty zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  6. udzielenia wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” na podstawie ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  7. przydzielania świadczenia w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  8. udzielenie wsparcia i pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  9. przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy  o dodatkach mieszkaniowych,
  10. przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

KLAUZULA INFORMACYJNAOrganizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19, e-mailowo  mops@chelmza.pl, telefonicznie 566752469
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji  przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19, e-mailowo  mops@chelmza.pl, telefonicznie 566752469.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres  iod@cuw.chelmza.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

 KLAUZULA INFORMACYJNARealizacja prawa dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.   Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  ul. Gen. J.Hallera 19, e-mailowo  mops@chelmza.pl , telefonicznie 56 675 24 69
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

<h2>

KLAUZULA INFORMACYJNA do realizacji wsparcia dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła