Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mops.chelmza.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie pliki graficzne posiadają tekst alternatywny

Nie wszystkie pliki w formacie pdf są możliwe do odczytania poprzez czytnik dla osób niewidzących

niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Zdrojewski, zdrojewskip@um.chelmza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 675 24 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Gen. J. Hallera 19. Do obu wejść prowadzą schody.

Wejścia jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze są nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Schody są nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest wind.

W budynku brak jest dostępnych pochylni.

W budynku brak jest dostępności platform.

W budynku brak jest dostępności informacji głosowych.

W budynku brak jest dostępności pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest parkingu z miejscami oznaczonymi dla niepełnosprawnych.

W budynku brak jest dostępności tłumacza języka migowego.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby MOPS i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.Do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu są oddelegowani pracownicy. Powiadomienie wskazanych pracowników odbywa się poprzez wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie +48 56 675 24 69 lub mailowo mops@chelmza.pl.