Program Asystent Rodziny w 2023 r.

Powiększ obraz

W grudniu 2023 roku Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Asystent rodziny w 2023r.” w wysokości 10.212,05 zł, w tym:

– 2.000,00 zł dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny,

– 8.212,05 zł koszt zatrudnienia asystenta rodziny poniesiony za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Dofinansowanie stanowiło do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za ww. okres. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

W 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent rodziny. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną, spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głownie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Wsparciem w 2023 roku objętych było19 rodzin.