Rekrutacja

logotypy_EFS-1-kolor

SKORZYSTAJ Z DODATKOWEJ SZANSY ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROJEKTU!

            Informuje, iż z dniem 21.09.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przeprowadza dodatkową rekrutacje do projektu pn. „Przyszłość w moich rękach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych
w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Projekt skierowany jest do  osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych .

Uczestnicy/czki zostaną objęci wsparciem grupy samopomocowej (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, zajęcia aktywizująco-wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi)

Celem projektu jest aktywna integracja 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, a także na stronie internetowej www.mops.chelmza.pl Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną do dnia 28.09.2021 roku do godz. 12.00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy w Społecznej w Chełmży, ul. Gen. Hallera 19, 87-140 Chełmża.

Rekrutacja  w okresie od 21.09.2021 r. do 28.09.2021 r.


Do Pobrania