DODATEK OSŁONOWY –  edycja 2024!

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca,
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga !

Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:

1) jest obywatelem

 • jednego z państw Unii Europejskiej,
 • jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.

2)  jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela:

 • jednego z państw Unii Europejskiej,
 • jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.

3) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami.

jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach),

jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o cudzoziemcach),

posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach),

uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zasada złotówka za złotówkę!

 W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia już wymagają wydania decyzji.

Jeżeli do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Wniosek

   Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 30 kwietnia 2024 roku     w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 6 (budynek główny) oraz w formie elektronicznej – platforma ePUAP (z katalogu spraw wybrać zakładkę  – Pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 56 675 30 85 w czasie pracy MOPS-u, czyli w godzinach 7.00-15.00, we wtorek w godzinach 8.00-16.00.