Projekt pn „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”

logotypy_EFS-1-kolor

Zakończenie projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zakończył realizację projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  W dniu 26 września br. w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące działania grup samopomocowych. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty muzyczne „Rytm i melodia” przygotowane przez Agencję Artystyczną Do Re Mi Adriana Wdziękońska z siedzibą w Bydgoszczy.       

Warsztaty miały charakter edukacyjny, podczas których odbył się interaktywny koncert.
Nie zabrakło zabawy, wspólnego śpiewania i grania na małych instrumentach. W ruch poszły m.in. kastaniety, przybliżając w ten sposób elementy muzyki hiszpańskiej. Pani Adrianna Wdziękońska, która poprowadziła koncert, zaprosiła uczestników do wysłuchania arii z opery „Carmen” Georgesa Bizeta, zachęcała dzieci do przyjrzenia się gitarze i sposobowi wydobywania z niej dźwięku. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, ogromne zainteresowanie wzbudziły w nich imitowane odgłosy zwierząt różnymi instrumentami. Po zakończonych warsztatach, animatorzy grup samopomocowych zorganizowali wspólne zabawy dla dzieci wraz z rodzicami.

W trakcie realizowanego zorganizowane były 3 grupy samopomocowe. Grupy te liczyły 10 osób, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, niepełnosprawne, borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Grupy te spotykały się raz w tygodniu, na 3 godzinnym bloku zajęciowym, w czasie którego dzieci zostawały pod opieką animatora.

Zajęcia w ramach grup samopomocowych były prowadzone przez animatora, psychologa, pedagoga oraz coacha, z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej. Animator czasu wolnego dla dzieci prowadził z nimi zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność i kompetencje kluczowe (gry planszowe, karciane  i ćwiczenia ruchowe). Czas wspólnych spotkań służył przede wszystkim budowaniu przynależności do grupy,  nauki radzenia sobie  z problemami wychowawczymi. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się wyjazdy integracyjne – do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do Torunia i Osady „Karbówko”.   

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, serwowanym w formie bufetu szwedzkiego.

    Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Wartość całkowita projektu – 383.572,50 zł,

 Wartość dofinansowania UE – 326.036,62 zł

Wkład własny gminy – 57.535,88 zł.

Fotorelacja ze spotkania:

Województwo Kujawsko – Pomorskie jest piękne!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży kończy realizację projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  Jednym z zaplanowanych zadań na koniec trwania projektu  była organizacja w dniu 24 września br.  wyjazdu integracyjnego do Grudziądza. Beneficjenci projektu wraz z dziećmi bawili się w Miasteczku Westernowym MEGAPARK. Miasteczko Westernowe Kansas City położone w centrum MEGAPARKU jest wspaniałym miejscem dla wszystkich odkrywców spragnionych przygód rodem z Dzikiego Zachodu. Miasteczko jest największym i najstarszym Miasteczkiem Westernowym w Polsce i najważniejszą częścią Mega Parku – Rodzinnego Centrum Edukacji i Rozrywki.  Uczestnicy wycieczki obejrzeli popisy jazdy kaskaderskiej i dżygitowej, tresurę koni, jazdę w stylu western, pełne humoru niepowtarzalne scenki z życia kowboi. Aby móc przez długi czas wspominać chwile spędzone w parku, nasi wycieczkowicze  mogli sobie zrobić zdjęcia w Foto studio. Oczywiście nie mogło zabraknąć ” sklepu kolonialnego ” z artykułami wielobranżowymi. Organizatorzy wycieczki zapewnili uczestnikom ciepły posiłek.

    Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Uczestnicy projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” otrzymali kompleksowe wsparcie, mające na celu ich aktywizację zawodową, który przyczyni się do zapobiegania wśród tej grupy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekt ten zakładał aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży. Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo.

W ramach projektu odbywały się też specjalistyczne zajęcia dla rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz, w których dzieci wykazywały problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W trakcie trwania projektu funkcjonowały 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe.

Fotorelacja z wyjazdu:

Rodzinnie i aktywnie

W dniach 26-27 lutego 2022 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” wraz z rodzinami odpoczywali w Eligiszewie – Hotel Osada KARBÓWKO. W trakcie wyjazdu integracyjnego, uczestnicy mieli zapewniony pobyt z wyżywieniem, dla dzieci był specjalnie zorganizowany czas z animatorem, w tym gry plenerowe. Wieczorną atrakcją był zorganizowany grill i dla chętnych pobyt w Centrum Rozrywki Pohulanka – gra w kręgle lub bilard. W ciągu dnia można było zwiedzać osadę – Mini ZOO oraz zielony kompleks rekreacyjny. Zapewne atrakcją dla uczestników były kąpiele w basenie i  korzystanie ze strefy SPA (jacuzzi, sauny, dla dzieci brodzik z atrakcjami, podgrzewane kamienne leżanki, dla dorosłych zapewnione były masaże relaksacyjne). Pogoda dopisywała, wyjazd był bardzo udany.

SZKOLENIA – na przyszłość!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu „PRZYSZŁOŚĆ – w moich rękach”. W ramach kolejnych działań projektowych w miesiącu grudniu 2021 r. 15 beneficjentów uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, w tym:

– 6 osób – opiekun osób starszych,

– 5 osób – pomoc przy nauczycielu przedszkola,

–  2 osoby – robotnik robót wykończeniowych,

–  1 osoba – kucharz małej gastronomii,

–  1 osoba – kosmetyczka.

Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie z ukierunkowaniem na ich aktywizację zawodową.  Ukończone szkolenia podniosły ich kwalifikacje zawodowe,  które umożliwiają im skuteczniejsze poszukiwanie pracy. Kolejnym etapem dla części uczestników projektu są  zorganizowane staże zawodowe. W miesiącu styczniu br. beneficjenci uczestniczyli w 8 godzinnym spotkaniu ze stylistą, celem nabycia umiejętności dobrego zaprezentowania się na spotkaniu z pracodawcą.

Fotorelacja ze szkoleń:


Aktywizacji ciąg dalszy …!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu  pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.   

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

W dniu 9 grudnia br.  w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyły się warsztaty  pn. „Mój rozwój zawodowy z przedsiębiorczością społeczną”. Warsztaty prowadzone były przez pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu – Panią Annę Wit i Kamilę Karolewską. Beneficjentami warsztatów były osoby biorące udział w projekcie społeczno – zawodowym „PRZYSZŁOŚĆ – w moich rękach”.

Celem spotkania było wprowadzenie zgromadzonych  w  zagadnienia ekonomii społecznej. Uczestnicy w ramach pracy warsztatowej budowali własny potencjał przedsiębiorcy społecznego. Odkrywali swoje zdolności, umiejętności i predyspozycje, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Zastanawiali się nad tym, jakie powinno być ich wymarzone, docelowe miejsce pracy oraz  w jakiej atmosferze i z kim chcieliby pracować.

To pierwsze spotkanie z tego cyklu, w ramach kolejnego planowane jest budowanie przedsiębiorstwa społecznego, przy wykorzystaniu indywidualnych zasobów uczestników oraz zapoznanie się z funkcjonującymi firmami społecznymi w naszym otoczeniu. Gmina Miasto Chełmża współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu na podstawie zawartego porozumienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł.


A MY ZNOWU TU!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.  

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 57.535,88 zł.

Projekt zakłada aktywną integrację 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy socjalnej  o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne, bezrobotne i bierne zawodowo. W ramach projektu zorganizowano 3 grupy samopomocowe (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe.

W dniu 24 listopada 2021 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” wraz z rodzinami pojechali  do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.  Jest to drugi wyjazd zorganizowany do Młyna Wiedzy, lecz teraz pojechała inna grupa- trzecia grupa samopomocowa (18 osób).

Misją Toruńskiego Centrum Nauki jest pobudzenie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnego poszukiwania. W budynku mieści się wiele ciekawych interaktywnych wystaw. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym. Na powitanie coś wyjątkowo interesującego – Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać kolejne wystawy, które są tu na stałe:  „Rzekę”- nawiązującą do przepływającej Wisły przez Toruń, – „Wmiksuj się” – małą wystawę mobilną, lubianą szczególnie przez odwiedzających, bo nawiązuje do fizyki dźwięku i jest tych dźwięków pełna, np. „Serdeczny bit” – można usłyszeć uderzenia w bęben, sprawdzać ich częstość, a będą oznaczały one rytm bicia swojego serca. Dla milusińskich wystawa „Przebudowa – klocki” okazała się nie lada atrakcją – stumetrowa sala z niebieskimi klockami.


TU BYŁO CIEKAWIE!

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt pt. „PRZYSZŁOŚĆ       w moich rękach”.   

 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

    W dniu 22 czerwca 2021 roku beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” wraz z rodzinami pojechali do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.  

    W Młynie Wiedzy czekały na nich ciekawe interaktywne ekspozycje. Na powitanie coś wyjątkowo interesującego – Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać kolejne wystawy, które są tu na stałe:  „Rzekę”- nawiązującą do przepływającej Wisły przez Toruń, – „Wmiksuj się” – małą wystawę mobilną, lubianą szczególnie przez odwiedzających, bo nawiązuje do fizyki dźwięku i jest tych dźwięków pełna, np. „Serdeczny bit” – można usłyszeć uderzenia w bęben, sprawdzać ich częstość, a będą oznaczały one rytm bicia swojego serca. Dla milusińskich wystawa „Przebudowa – klocki” okazała się nie lada atrakcją – stumetrowa sala z niebieskimi klockami. Elementy systemu pozwalają na tworzenie dowolnych budowli i obiektów – od budynków, zamków, mostów poprzez tunele, akwedukty, po różnego rodzaju postacie, można stworzyć swój plac zabaw.

    Organizatorzy wyjazdu zapewnili uczestnikom wycieczki posiłek w McDonaldzie.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach"  Celem projektu jest: aktywna integracja 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w okresie od 01.02.2021 roku do 30.09.2022 roku.     Dofinansowanie projektu z UE: 326 036,62   zł
logotypy_EFS-1-kolor


Plakat zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Przyszłość w moich rękach"