PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”– edycja 2022r.


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza do wzięcia
udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Masz orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(albo orzeczenie równoważne) i potrzebujesz pomocy w codziennych
czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Zgłoś się do nas i weź udział w Programie!!
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest BEZPŁATNA.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2022 r..
Więcej informacji :
www.mops.chelmza.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19
tel. 566752469 (wewn. 34/32)
email: mops@chelmza.pl
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2022
finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - konkurs -  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie równoważne ( np. całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury;

Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi asystenta proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia (druk do pobrania)
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 31 marca 2022 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69.

Druki do pobrania:

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 110 466,00 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że Gmina Miasto Chełmża pozyskała środki finansowe w wysokości 110 466,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania są środki z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 110 466,00 zł

Wartość finansowa ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 110 466,00 zł

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych :

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do ww. zgodnie z art. 5 i 62 ustawy         z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ten jest elementem polityki społecznej w zakresie poprawy jakości życia  osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności:

*     wykonywaniu czynności dnia codziennego,

*  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

*      załatwianiu spraw urzędowych,

*      korzystaniu z dóbr kultury.

Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub  jego opiekuna prawnego.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych  kosztów z tym związanych.

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca      2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021r., poz. 573).

Program ma także zapewniać: 

1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp;
4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dób kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty%20osobyniepelnosprawnej-edycja-2022

Gmina Miasta Chełmża złożyła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stosowny wniosek.