PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”– edycja 2022r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

 1. Rodzaj zadań

1.    Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

2.    Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

 1. Tryb przystąpienia do Programu

Gminy/powiaty, składając do właściwego wojewody wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników i koszt realizacji usług asystencji osobistej. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

 1. Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

 1. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone  są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Hallera 19,  pok. nr 1 lub pok. nr 5
tel. 56 675 24 69 wew. 34 lub 31.


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza do wzięcia
udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Masz orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(albo orzeczenie równoważne) i potrzebujesz pomocy w codziennych
czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Zgłoś się do nas i weź udział w Programie!!
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest BEZPŁATNA.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2022 r..
Więcej informacji :
www.mops.chelmza.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19
tel. 566752469 (wewn. 34/32)
email: mops@chelmza.pl
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2022
finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ze środków Funduszu Solidarnościowego

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - konkurs - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie równoważne ( np. całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury;

Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi asystenta proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • karta zgłoszenia (druk do pobrania)
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 31 marca 2022 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69.

Druki do pobrania:

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 110 466,00 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że Gmina Miasto Chełmża pozyskała środki finansowe w wysokości 110 466,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania są środki z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 110 466,00 zł

Wartość finansowa ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 110 466,00 zł

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych :

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do ww. zgodnie z art. 5 i 62 ustawy         z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ten jest elementem polityki społecznej w zakresie poprawy jakości życia  osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności:

*     wykonywaniu czynności dnia codziennego,

*  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

*      załatwianiu spraw urzędowych,

*      korzystaniu z dóbr kultury.

Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub  jego opiekuna prawnego.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych  kosztów z tym związanych.

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca      2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.