PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 

 1. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). 

 • Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 • Rodzaj zadań

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

 • Tryb przystąpienia do Programu 
 1. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1A lub 1B do Programu (załącznik nr 1A lub 1B w zależności od planowanej formy realizacji usług opieki wytchnieniowej), uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.
 • Terminy naboru wniosków
 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 • Termin rozpatrzenia wniosków

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Hallera 19,  pok. nr 1 lub pok. nr 5
tel. 56 675 24 69 wew. 34 lub 31.


Dodatkowy nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza dodatkowy nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór w ramach ww programu adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem                           z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym:  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Osobę zainteresowaną, która chciałyby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej proszona jest o przedłożenie następujących dokumentów:

 • karta zgłoszenia (druk do pobrania) – dokument obowiązkowy
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny           ( druk do pobrania) – dokument nieobowiązkowy.
 • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Zgodnie z założeniami ProgramuKarta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnik Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będzie miał zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje 1 osoby, która wymaga takiego wsparcia w ramach programu.

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 27 czerwca 2022 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa               – edycja 2022”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69

Druki do pobrania:

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 97 920,00 zł


"OPIEKA WYTCHNIENIOWA"
-
edycja 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
zaprasza
do wzięcia udziału w Programie
i skorzystania z bezpłatnych usług opieki
wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Jeśli jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią
opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą
posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
i potrzebujesz czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zgłoś się do nas i weź udział w Programie!!
Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i
regenerację.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ze środków Funduszu Solidarnościowego
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2022 r.
Więcej informacji :
www.mops.chelmza.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19
tel. 566752469 (wewn. 34/31)
email: mops@chelmza.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór w ramach ww programu adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawna i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem                           z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym:  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • karta zgłoszenia (druk do pobrania) – dokument obowiązkowy
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny           ( druk do pobrania) – dokument nieobowiązkowy.
 • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Zgodnie z założeniami ProgramuKarta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 31 marca 2022 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa               – edycja 2022”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69

Druki do pobrania:

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2022 roku wynosi 97 920,00 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że Gmina Miasto Chełmża pozyskała środki finansowe w wysokości 97 920,00 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania są środki z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 97 920,00 zł

Wartość finansowa ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 97 920,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 •  osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia     1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze          sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będzie można przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem                           z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W gminie miasto Chełmża Program realizowany będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2022 r. kwotę 60 mln zł. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


Gmina Miasta Chełmża złożyła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stosowny wniosek.