Projekt pn „Nie bądź samotny”

logotypy_EFS-1 kolor

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje w okresie
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt pn. „Nie bądź samotny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt pn.: „Nie bądź samotny” skierowany jest do mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. Projekt w pierwszej kolejności skierowany będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego oraz korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

W ramach projektu w okresie o 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. świadczone będą usługi opiekuńcze,
w tym celu planuje się zatrudnienie 3 opiekunów/ek, którzy obejmują wsparciem 12 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Chełmży.

Uzupełniająco projekt przewiduje wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych. Działania skoncentrowane będą na niesieniu wsparcia w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz będą obejmowały ich otoczenie, co ma podnieść jakość życia osób niesamodzielnych i włączyć ich w miarę możliwości do życia społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest kompleksowy i nieodpłatny rozwój usług opiekuńczych dla 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy miasta Chełmża, poszerzony o wachlarz działań wspierających.

Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, z czego 117 482,31 zł stanowi dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

MOPS w Chełmży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "nie bądź samotny" Celem projektu jest kompleksowy i nieodpłatny rozwój usług opiekuńczych  dal 12 osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy miasta Chełmży, poszerzony o wachlarz działań wspierających, w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018 r. Dofinansowanie z projektu z UE: 117 482,31

W ramach realizowanego projektu „Nie bądź samotny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniu 20 kwietnia 2018 roku wyjazd do Torunia na spektakl do Teatru im. Wilama Horzycy dla osób niesamodzielnych, ich otoczenia oraz opiekunek. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli sztukę teatralną „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra Ratajczaka. Cieszy fakt, że instytucje kulturalne w naszym regionie wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. Zamontowana w Teatrze w Toruniu winda pozwoliła na obejrzenie sztuki beneficjentom projektu, mającym problemy w poruszaniu się.

   W wycieczce uczestniczyło 12 osób niesamodzielnych, 27 osób z otoczenia oraz 3 opiekunki (łącznie 42 osoby). Spektakl rozpoczął się o godzinie 11.00, a zakończył się około godziny 12.30. „Tango” Mrożka to jedna z pereł polskiego dramatu, jego wyjątkową ponadczasowość potwierdziły także opinie wyrażane przez naszych beneficjentów, które w większości były  bardzo pozytywne.

   Organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpłatny transport, ciepły posiłek i zimne napoje.  Po zaplanowanym obiedzie, wycieczkowicze mieli możliwość przespacerowania się po toruńskiej Starówce – nacieszyć oko pięknie odrestaurowanymi zabytkami.

   Wyjazd ten miał na celu zintegrowanie osób niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym, z uwzględnieniem ich otoczenia. Nie małym wyzwaniem dla organizatorów był wybór repertuaru, który by uwzględnił potrzeby kulturalne naszych podopiecznych, zważywszy, że sztuka uwrażliwia człowieka na różne kwestie, nie tylko społeczne.

Fotografie z wycieczki wykonała Paulina Szreiber :

grupowe zdjęcie uczestników projektu na wycieczce w Toruniu przed Teatrem
grupowe zdjęcie uczestników projektu na wycieczce w Toruniu przed Teatrem
Wnętrze teatru

Projekt pn. „Nie bądź samotny” zakłada zatrudnienie 3 opiekunki dla 12 osób niesamodzielnych, wymagających pomocy oraz działania wspierające dla opiekunów faktycznych i otoczenia osób niesamodzielnych ww.  Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, w tym wkład finansowy gminy miasta Chełmży wynosi 13.053,60 zł.


„CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…..”

W dniu 16 grudnia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne  i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata   2014-2020.  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się beneficjenci projektu, ich rodziny oraz zatrudnione w ramach projektu opiekunki (42 osoby). Spotkanie zaczęło się od własnoręcznego przygotowywania stroików świątecznych i ozdób choinkowych. W trakcie warsztatów było gwarnie i wesoło, każdy dumnie prezentował  samodzielnie wykonane ozdóbki. Na zakończenie warsztatów przygotowany został specjalny pokaz prac. Wszystkie stroiki i ozdoby były tak ładne, przygotowane starannie i z pełnym zaangażowaniem, że trudno było organizatorom tak naprawdę wybrać, która ozdoba jest najładniejsza.

Na zaproszenie odpowiedział także ksiądz z chełmżyńskiej parafii –  Marek Stacherski, który chętnie przyłączył się do zabawy.

W kolejnej części spotkania, ksiądz Marek poświecił opłatek, który w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem pokoju i pojednania, odmówił modlitwę i życzył wszystkim Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Kierownik MOPS-u także złożył w imieniu swoim i pracowników życzenia świąteczne oraz  noworoczne Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem tej uroczystości było wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Dla każdego uczestnika był to moment zadumy i refleksji nad własnym życiem. W czasie spotkania opłatkowego, uczestnicy pięknie odśpiewali kolędy, częstując się przy tym tradycyjnymi świątecznymi wypiekami.

Projekt  pn. „Nie bądź samotny”  skierowany jest do mieszkańców Chełmży, którzy ze  względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.  Ośrodek zatrudnił  3 opiekunki dla 12 osób niesamodzielnych, wymagających pomocy. Zgodnie z regulaminem konkursu, w pierwszej kolejności beneficjentami projektu są osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, w tym wkład finansowygminy miasta Chełmży wynosi 13.053,60 zł.