Klub rodzica – wychowanie bez porażek

logotypy_EFS-1-kolor

MIKOŁAJKOWO W KLUBIE RODZICA!

rudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował w ramach projektu grantowego „Klub rodzica – wychowanie bez porażek”  spotkanie świąteczne. W spotkaniu uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi, organizatorzy zadbali o to, by wprowadzić gości w świąteczny nastrój. Nie zabrakło obecności Świętego Mikołaja, który przybył z prezentami dla dzieci. Podczas spotkania świątecznego, uczestnicy wspólnie z animatorem wykonywali ozdoby świąteczne, które potem zawiesili na choinkach w swoich domach. Animator zabawiał dzieci, były gry, konkursy i mnóstwo innych atrakcji. Aby tradycji stało się zadość, rozbrzmiewały kolędy, unosił się zapach pierników i innych słodkości. Czuło się podczas spotkania prawdziwie już świąteczny klimat.


ŚWIETNA  ZABAWA!

   W dniu 13 sierpnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował w ramach projektu grantowego „Klub rodzica – wychowanie bez porażek”  imprezę sportowo – rekreacyjną na powietrzu, której celem było zintegrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz społecznością lokalną, a także zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną. Organizatorzy zadbali o medialną stronę imprezy. Informacje o mającym się odbyć pikniku wraz z zaproszeniem całej wspólnoty lokalnej na imprezę ukazały się na stronach internetowych Ośrodka i Urzędu Miasta Chełmży oraz na fanpage’u Miasta.

   Burmistrz Miasta Chełmży był gościem spotkania i dokonał oficjalnego jego otwarcia. Swoją obecnością na imprezie zaszczycili także Przewodniczący oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chełmży. Ważne, że pogoda dopisała pogoda, czuć było jeszcze wakacyjną atmosferę, co przekładało się na beztroskie uśmiechy dzieci i ich rodziców. Uczestnicy pikniku korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez MOPS. Teren objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, tj. boisko szkolne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży na chwilę zamieniło się  w zaczarowaną „krainę dmuchańców”. Dmuchane place zabaw okazały się miejscem szalonej zabawy dla dzieci i młodzieży, które skacząc na nich poprawiały swoją sprawność fizyczną oraz kondycję. To jedna z lepszych zabaw dla usprawnienia koordynacji ruchowej. Jako, że impreza miała też charakter  sportowy, zaś założeniem projektu jest wdrażanie aktywnego wypoczynku dzieci       i młodzieży przez ruch  – trener z Akademii Piłkarskiej GOL w Chełmży przygotował różnego rodzaju zawody sportowe, w których każda rodzina miała okazję wziąć udział. Wygrani utytułowani zostali pucharami, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta.

   Piknik prowadzili animatorzy, którzy zabawiali dzieci organizując im różne niespodzianki – malowanie buziek, dmuchanie baloników itp. No oczywiście nie zabrakło tradycyjnej waty cukrowej, wszyscy mogli się raczyć także kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami. Słoneczko świeciło mocno to i wody było dla każdego pod dostatkiem.

Naprawdę było super, super…..  i dlatego myślimy o powtórce w przyszłym roku.                                                                             


Plakat zaproszenie na PIKNIK RODZINNY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "KLUB RODZICA - WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK"

Projekt grantowy pt: ,,Klub rodzica – wychowanie bez porażek”.

Od 1 września 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub rodzica – wychowanie bez porażek” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 4.11.2020 r projekt został czasowo zawieszony.

Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Projekt adresowany jest do 8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z terenu miasta Chełmży korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. Rekrutacja i promocja.
  2. Wzmocnienie relacji rodzica z dzieckiem poprzez organizację wspólnych działań. Współuczestnictwo i nauka różnych form aktywnego wypoczynku zabaw i gier, wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego. W ramach tego zadania zostały zaplanowane następujące czynności:

– zabawy ruchowe z trenerem,

– zajęcia animacyjno – aktywizujące,

– zajęcia taneczne, survival.

  1. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie w formie edukacji przez specjalistów:

     –  psycholog, pedagog, pielęgniarka, dietetyk.

  1. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach tego działania zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

– wycieczka do Jura Park w Solcu Kujawskim,

– impreza sportowo- rekreacyjna na powietrzu,

– spotkanie świąteczne.

Planowane  efekty:

Po zakończeniu udziału w projekcie rodziny te dokonają postępu w procesie aktywizacji społecznej, przewidywane efekty jakie mają osiągnąć rodziny:

–        zbudowanie dobrych relacji z dziećmi oraz efektywnego ich słuchania, efektywnego spędzania czasu wolnego,

–        zdobycie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi,

–        nabycie umiejętności stosowania metod alternatywnych do tradycyjnie pojmowanego karania,

–        nabycie umiejętności społecznych, zwłaszcza zaspokajania potrzeb uczestników projektu,

–        umiejętność wykorzystania wiedzy przekazanej uczestnikom projektu przez zaproszonych specjalistów,

–        nabycie dodatkowych umiejętności dbałości o zdrowie, higienę,

–        przezwyciężenie indywidualnych barier uczestników programu w kontaktach z innymi jego uczestnikami.

Wartość  projektu:

52.632,00 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu pt: ,,Klub rodzica -wychowanie bez porażek” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Zuzanna Mrówczyńska

(Koordynator)


Klub rodzica – wychowanie bez porażek