Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży

Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży
siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
 ul. Hallera 19

87-140 Chełmża
tel. 56 675 24 69

Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży jest grupą specjalistów, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, możliwości i potencjał instytucji, którą reprezentują. Podejmują współpracę oraz zintegrowane i skoordynowane działania, mające na celu przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pełniąc funkcje strategiczno-koordynującą, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży realizują działania w celu kształtowania lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stwarzają spójny system ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz uchwała Nr XXIV/189/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży został powołany zarządzeniem 73/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży, zmienionego zarządzeniem nr 137/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 10 października 2022 r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Komendy Policji w Chełmży,
  • Kuratorskiej Służby Sądowej,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Prokuratury Rejonowej,
  • Ochrony Zdrowia,
  • Oświaty.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowiska zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

6) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży jest więc zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji  i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Definicja przemocy
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym psychiczną, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzaje przemocy:
przemoc fizyczna– są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień
przemoc psychiczna– są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych
►przemoc seksualna– polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy

Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy pamiętaj, że masz prawo do:
► bezpłatnej pomocy,
► poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
► ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwianie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
► bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
► badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy,
►  bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
► pomocy w uzyskaniu mieszkania, gdy osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu.

Gdzie szukać pomocy?
► w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, powiadom Policję (tel. 997, 112) lub prokuratora

► w celu uzyskania kompleksowej pomocy, zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży,ul. Hallera 19 (tel. 56 675 24 69)

► pomocy udzieli także pracownik socjalny MOPS w Chełmży, ul. Hallera 19  (tel. 56 675 24 69) oraz dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmży, ul. Sądowa 2 (tel. 47 754 42 00) a także pracownicy innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

► w razie doznania obrażeń ciała, zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w Szpitalu Powiatowym w Chełmży, ul. Szewska 23 (tel. 56 639 22 34)
► w sytuacji gdy przemoc związana jest z nadużywaniem alkoholu lub występowaniem innych uzależnień, skontaktuj się z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży, ul. Hallera 7 (tel. 56 675 22 91)

► w celu uzyskania bezpłatnych porad prawnych, skontaktuj się z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. Hallera 23 (tel. 56 675-24-19)

► w sytuacji chęci uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, ul. Jana 18 (tel. 56 675 67 27)

Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz skontaktować się z Pogotowiem dla Osób Doznających Przemocy Domowej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (tel. 800 154 030 -codzienne od godz. 17.00 do 21.00, oraz 56 621 25 20, 56 659 13 99 – w godzinach pracy urzędu), niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl