Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

Powiększ obrazRefundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługiwać będzie końcowemu odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy).

Główne źródło ciepła w postaci kotła gazowego, bojlera gazowego, podgrzewacza gazowego przepływowego lub kominka gazowego zasilanego paliwami gazowymi musi być  zgłoszone lub wpisane do  centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie.

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z poźn. zm. ) nie może przekroczyć:

  • 2 100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty:

  • w roku  2021 – w przypadku wniosku  złożonego  w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023r.
  • w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. 

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

– do dnia 29 lutego 2024 r., w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury za dostarczone paliwo gazowe,

– po dniu 29 lutego 2024 r., w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczone paliwo gazowe.


WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa należy dołączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT.

Wniosek może być składany zaraz po otrzymaniu i opłaceniu faktury, jak również jednorazowo za kilka faktur. Ważne jest dochowanie ww.  terminów. 

Zwrot podatku VAT nie przysługuje za gaz zużyty do gotowania i podgrzewania wody.
Faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT.

Wnioski o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. można złożyć bezpośrednio u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00