Jak wypełnić wniosek o wypłatę REFUNDACJI PODATKU VAT za DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU

Powiększ obrazna zdjęciu widoczny jest grzejnik oraz fragment wniosku

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę REFUNDACJI PODATKU VAT za DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym, jak wypełnić wniosek o zwrot kosztów podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

O zwrot podatku VAT mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Nie otrzymają go więc osoby wykorzystujące gaz tylko do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają nim wodę. Kolejnym warunkiem przyznania zwrotu VAT jest kryterium dochodowe, takie samo, jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, zaś 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Poza tym korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania trzeba obowiązkowo potwierdzić wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę refundacji są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Taka informacja znajduje się na pierwszej stronie wniosku. W tym samym miejscu znajdziemy podstawę prawną szczególnej ochrony niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wniosek wypełniamy wielkimi literami. Pola wyboru najlepiej zaznaczyć literą V lub X.

Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek pieniężny oraz, jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników, ewentualnie serie i numer dokumentów stwierdzających tożsamość przy braku numeru PESEL.

We wniosku uzupełniamy informacje dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego,
z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. Wniosek możemy składać:

•           do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

•           po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

część I: WNIOSEK

urząd do którego składasz wniosek

W tym polu wpisz nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku. Może to być: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT.

Wniosek składasz w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim. Gmina może też delegować do wykonania tego zadania podległe sobie jednostki, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek możesz złożyć:

•           na piśmie

Wzór wniosku jest dostępny w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

•           za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

•           przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

 Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

TWOJE DANE

Możesz być wnioskodawcą, jeśli jesteś tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. W odpowiednich rubrykach wpisz więc swoje dane – imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Jeśli nie możesz osobiście złożyć wniosku w urzędzie, wówczas złóż go elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”. Wniosek w Twoim imieniu może złożyć także inna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie.

Dane do kontaktu

Ta rubryka nie jest obowiązkowa, jeśli jednak podasz adres poczty elektronicznej, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT. Gdy nie przekażesz adresu e-mail i/lub numeru telefonu, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać w urzędzie, do którego składasz wniosek.

ADRES ZAMIESZKANIA

W tej sekcji należy podać aktualny adres zamieszkania. Musi być on zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym. Podaj nazwę gminy, dzielnicy, miejscowości, kod pocztowy, ulicę, numer domu
i mieszkania.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANY zwrot podatku VAt

Jeśli refundację chcesz otrzymać przelewem na konto bankowe, wpisz jego numer w kolejnej rubryce,
a poniżej podaj imię i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek.

Jeżeli nie posiadasz numeru konta bankowego, urząd, do którego składasz wniosek wskaże w jakiej formie możesz odebrać dodatek.

Rodzaj składanego wniosku

Tutaj musisz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź: czy składasz wniosek pierwszy raz, czy może jest to kolejny wniosek, a dane Twojego gospodarstwa domowego i jego członków się nie zmieniły. Istnieje jeszcze trzecia możliwość, że składasz kolejny wniosek, a dane gospodarstwa domowego lub jego członków się zmieniły. Zaznacz właściwe okienko.

CZĘŚĆ II: Załączniki

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe musisz dołączyć załączniki.

Jeśli składasz wniosek pierwszy raz lub zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków, wypełnij i dołącz załącznik nr 1.

Załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok.

Załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Do zamieszczonej we wniosku tabeli wpisz załączniki (nr 1, 1 a, 1 b, 2 lub 3) oraz załączane faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Są one niezbędne do złożenia wniosku. Jeśli chcesz, możesz załączyć inne dodatkowe dokumenty.

CZĘŚĆ IIi: OŚWIADCZENIA

W tym miejscu potwierdzasz, że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku i załącznikach dane są zgodne z prawdą. A głównym źródłem ogrzewania Twojego gospodarstwa domowego jest jedno
z następujących źródeł zasilane paliwami gazowymi: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, ewentualnie kominek gazowy. Wszystkie urządzenia muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z przepisami jest to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Teraz przechodzimy do instruktażu, jak wypełnić każdy z załączników do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

ZAłącznik NR 1

informacje niezbędne do wyliczenia Średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym

Musisz go wypełnić, jeśli składasz wniosek po raz pierwszy lub w sytuacji, gdy zmieniły się dane dotyczące Twojego gospodarstwa domowego.

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, podaj informacje niezbędne do wyliczenia w nim średniego dochodu na osobę.

CZĘŚĆ I: informacje o wielkości gospodarstwa domowego

W tym punkcie należy zadeklarować, czy gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami. Jeżeli jest ono wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji „wieloosobowe”, wpisz liczbę jego członków – wliczając również siebie.

CZ. I PKT 1

skład gospodarstwa domowego

W tej sekcji wpisz dane członków swojego gospodarstwa domowego. Nie wpisuj tu swoich danych, podałeś je w głównej części wniosku, w sekcji „Twoje dane”. Jeśli członków Twojego gospodarstwa jest więcej niż 6, dodaj jeszcze jeden załącznik nr 1 z danymi kolejnych osób.

Dane członka gospodartwa domowego

Podaj imię (imiona), nazwisko, numer PESEL. Jeśli nie masz przyznanego numeru PESEL, wówczas serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

CZ. I PKT 2

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód

Musisz wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, czyli:

•           2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku.

•           2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

skłAdki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gosoodarstwa domowego

W tym miejscu musisz podać, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne
w wybranym roku kalendarzowym. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli odprowadzane były do różnych podmiotów. Jeśli zaznaczysz opcję „innego podmiotu” obok wpisz jego nazwę oraz adres.

CZ. I PKT 3

dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego

Należy podać dochód gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentacyjnych świadczonych na rzecz innych osób. Dochodem są przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego oraz te z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Alimenty

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym.

Dochody wnioskodawcy lub jego członków gospodarstwa domowego

Musisz zaznaczyć, czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszym polu wyboru, zaznaczając opcję „TAK” potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Załącznika 1A – oświadczenie o dochodach. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczącego rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczając „NIE” nie musisz wypełniać już Załącznika 1A.

Również tutaj należy odpowiedzieć na pytanie, czy w podanym roku kalendarzowym Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskiwaliście dochody z gospodarstwa rolnego? Jeśli zaznaczysz odpowiedź „TAK”, wówczas wypełnij Załącznik 1B – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.Wybierając opcję „NIE” nie musisz wypełniać Załącznika 1B.

CZĘŚĆ Ii: OŚWIADCZENIA

W tej części potwierdzasz, że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna!

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

ZAłącznik NR 1A

oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Wypełnij odrębne oświadczenie dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

CZĘŚĆ I: Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie

Podaj imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, ewentualnie serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość przy braku numeru PESEL.

CZĘŚĆ II: treść oświadczenia

Analogicznie jak w Załączniku nr 1, wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego. Podaj wielkość dochodu osiągniętego przez Ciebie lub każdego członka Twojego gospodarstwa domowego. W dalszej części wskaż wszystkie rodzaje dochodu. Możliwe rodzaje dochodów nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajdziesz w Informacjach dodatkowych Załącznika 1A (str. 11-13 wniosku).

Następnie potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą. Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Załącznik NR 1B

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy

Wypełnij odrębne oświadczenie dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.

CZĘŚĆ I: Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie

Podaj imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, ewentualnie serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość przy braku numeru PESEL.

CZĘŚĆ II: treść oświadczenia

Analogicznie jak w Załączniku nr 1 i 1A, wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalany przeciętny miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego.

W tym miejscu wpisujesz w hektarach powierzchnię swojego gospodarstwa rolnego, albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego. Następnie potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci bowiem odpowiedzialność karna.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Załącznik NR 2

oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych

Ten załącznik musisz wypełnić, jeśli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023.

treść oświadczenia

Zacznij od wpisania okresu w roku kalendarzowym 2023, który obejmuje faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych. Jeśli na niej nie wyszczególniono ilości paliw gazowych za 2023 rok, oblicz ją następująco: podziel liczbę dni ze wspomnianego roku, które obejmuje faktura, przez liczbę wszystkich dni, które obejmuje faktura, a wynik pomnóż przez ilość dostarczonych paliw gazowych, która widnieje na fakturze.

Musisz wpisać numer faktury, a zużycie paliw gazowych podać w kWh.

Później potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą, a Ty jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

ZAłącznik NR 3

oświadczenie wnioskodawcy o informacjach niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku Vat

Ten załącznik wypełnij i dołącz do wniosków składanych po 29 lutego 2024 r. Do tego dnia wnioski możesz składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

treść oświadczenia

W tym miejscu wpisujesz numer faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do Twojego gospodarstwa domowego oraz datę jej otrzymania. I analogicznie, jak poprzednio, potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą, bowiem za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna. Wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis.

Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku:

           fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT,

           dowód zapłaty za fakturę VAT.

W razie potrzeby:

•           dowód zasądzenia alimentów,

•           informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

•           informacje o przyznanym stypendium,

•           informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Na tym kończymy wypełnianie wniosku, wraz załącznikami, o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Teraz z dokumentami możesz udać się do gminy lub innego organu, w którego kompetencjach leży rozpatrzenie Twojego wniosku albo zrobić to przez Internet.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zajrzyj na naszą stronę internetową: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r