Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Powiększ obrazlogo programu teleopieka

Rekrutacja uzupełniająca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza dodatkową rekrutację osób do których skierowany jest projekt „ Kujawsko -Pomorska Teleopieka” . rekrutacja odbędzie się od dnia 30.09.2021 r. do dnia 18.10.2021 r.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19 87-140 Chełmża, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą elektroniczną na adres: mops@chelmza.pl lub worytkoa@mops.chelmza.pl

Projekt Kujawsko-Pomorska Telelopieka

Informujemy, że od dnia 17.05.2021r. do 30.05.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Miasto Chełmża) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko-Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 • Wolontariat opiekuńczy.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 21 osób zamieszkujących na terenie miasta Chełmzy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Chełmży;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
  rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w Punkcie podawczym w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19, a także w rejonowych ośrodkach pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu, w godzinach urzędowania danego Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 19 87-140 Chełmża, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą elektroniczną na adres: mops@chelmza.pl lub worytkoa@mops.chelmza.pl

Dodatkowa informacja: W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin uczestnictwa
2.Formularz zgłoszeniowy

Osoby do kontaktu:

Edyta Gużyńska – Koordynator projektu
e-mail: worytkoa@mops.chelmza.pl
Tel: 56 675 24 69 lub 530 396 855

Hanna Maciejewska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
e-mail maciejewskah@mops.chelmza.pl
Tel: 56 675 24 69 lub 600-398-639

Plakat programu teleopieka
opis programu teleopieka