Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Powiększ obrazOPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z bezpłatnych usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Jeśli jesteś członkiem rodziny lub sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu i potrzebujesz czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE!! Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Zgłoszenia przyjmujemy do 10.01.2023 r. Więcej informacji : www.mops.chelmza.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19 tel. 566752469 (wewn. 34/31) email: mops@chelmza.pl Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nabór w ramach ww programu adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników programu. Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawna, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.                       

Koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym:  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia (druk do pobrania) – dokument obowiązkowy
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny           ( druk do pobrania) – dokument nieobowiązkowy.
  • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Zgodnie z założeniami ProgramuKarta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 10 stycznia 2023 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa               – edycja 2023”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69

Druki do pobrania:

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Miasta Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2023 roku wynosi 97.920,00 zł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z bezpłatnych usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 
Jeśli jesteś członkiem rodziny lub sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu i potrzebujesz czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE!!
Program ma na celu odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10.01.2023 r.
Więcej informacji :
www.mops.chelmza.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen. J. Hallera 19
tel. 566752469 (wewn. 34/31)
email: mops@chelmza.pl

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
ze środków Funduszu Solidarnościowego.