NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

Powiększ obrazświadczeznia rodzinne

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy, trwa on od dnia 1 listopada br. do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa jeszcze do końca października 2022 roku.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego to świadczenia rodzinne. Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się.

   W nowym okresie zasiłkowym można składać już od dnia 1 lipca br. wnioski                             o świadczenia rodzinne w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
  • bankowości elektronicznej.

   Natomiast od dnia 1 sierpnia 2022 roku będzie można składać także tradycyjnie papierowe formularze wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobierać oraz następnie przedkładać w siedzibie MOPS-u w Chełmży, przy ulicy Hallera 19 /wejście od podwórka/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº,  natomiast we wtorki w godzinach od 8ºº do 16ºº.

Wnioski składane są według faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie         z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski na nowy okres zasiłkowy rozpatrzone zostaną w zależności od terminu ich złożenia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  •   95.00 zł  dziecko do 5 roku życia,
  • 124.00 zł  dziecko do 18 roku życia,
  • 135,00 zł dziecko do 21 roku życia uczące się (oprócz szkoły wyższej) i do 24 roku życia, na  dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (764,00 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku życia, lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Warto pamiętać, iż w przypadku zasiłków rodzinnych stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Organ bierze też pod uwagę dochód utracony i uzyskany. 

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

1)  dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim;

2) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim opieka zastępcza;

3)  osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4)  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego         z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy    o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy, trwa on od dnia 1 listopada br. do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa jeszcze do końca października 2022 roku.