NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  W  CHEŁMŻY

Powiększ obrazprzemoc domowa

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z późn.zm.), Burmistrz Chełmży informuje o podjęciu działań w celu powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Miasta Chełmża.

   Zgodnie z art. 9a ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

   W związku z powyższym, Burmistrz Chełmży zwraca się do organizacji pozarządowych, które zgodnie ze statutem realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i chcą nawiązać współpracę w ww. obszarze.

   Organizacje zainteresowane udziałem w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży mogą zgłaszać chęć współpracy pisemnie do dnia 11 września 2023 r. wraz z podaniem osób do kontaktu oraz danych personalnych kandydata do ZI – na adres: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, z dopiskiem „Zespół Interdyscyplinarny  w Chełmży”. 

   Z wybranym podmiotem podpisane zostanie Porozumienie o współpracy, a wskazana przez podmiot osoba zostanie powołana zarządzeniem Burmistrza  Chełmży do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży.

Burmistrz Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński