KOLEJNE  WSPARCIE  DLA  ODBIORCÓW  CIEPŁA!

Powiększ obraz

Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), można wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

– 3 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego),

– 2 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

– 1 000 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

– 500 zł – w wypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a jeśli po tym dniu – to jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W rozumieniu przedmiotowej ustawy, gospodarstwo domowe to:

– osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca – gospodarstwo domowe jednoosobowe,

– osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich tych gospodarstw domowych pod tym adresem przysługuje jedynie jeden dodatek, a przyznany zostanie on wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.  Pozostałe wnioski pozostawia się be rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego wieloosobowego gospodarstwa domowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek taki wniosek.

WAŻNE: Powyższy dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które wcześniej uzyskały wsparcie w formie dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

– jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego,

– gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych:

  1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  3. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego     w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  4. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względu humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
  5. osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

Wywiad środowiskowy

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku prowadzonego wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku.

 Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada  2022 r.  pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie przez burmistrza miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 6 (budynek główny) oraz w formie elektronicznej – platforma ePUAP (z katalogu spraw wybrać zakładkę  – Pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :  56 675 30 85 .