DODATEK WĘGLOWY

Powiększ obrazdodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 5 (budynek główny) i pokój 18 (przybudówka) oraz w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

Pracowniktel komórkowytel stacjonarnypokój nr
Beata Pantlinowska530-390-38156 675 64 8019 (przybudówka)
Ewelina Lewandowska730-987-62956 675 64 8019 (przybudówka)
Magdalena Szroeder530-308-37856 675 24 69 w. 315 (budynek główny)

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.