300 zł jednorazowego zasiłku dla uchodźców z Ukrainy / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Powiększ obraz

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, otrzymają pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość udzielanej pomocy i sposób wypłaty

  • Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł.
  • Pomoc jest udzielana na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
  • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.
  • Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

  • obywatel Ukrainy i jego małżonek, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski od dnia 24 lutego br.
  • dzieci obywateli Ukrainy wymienionych powyżej.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

  • Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania – osoby przebywające na terenie Miasta Chełmża mogą składać wniosek o wypłatę pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Generała. Józefa Hallera 19, 87-140 Chełmża.


tel. 56 675 24 69
email:mops@chelmza.pl


 Wzór wniosku stanowi załącznik do informacji.

  • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.
  • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.

Kogo nie obejmuje pomoc?

Pomoc nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy np. posiadają zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy, złożyli w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku wniosku (art. 2 ust.3 specustawy) .